Zakladni skola Zlin, Mostni

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

 
 


Stručná charakteristika školy

 
 
 
 

Základní škola Zlín, Mostní zahrnuje třídy základní školy vzdělávající žáky se speciálními vzdělávacími potřebami podle §16 odst.9  a základní školu při zdravotnickém zařízení.

 
 
 
 

Škola na Mostní ulici je základní školou s 1. a 2. stupněm. Vzdělává žáky s lehkým až středně těžkým mentálním postižením způsobem, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem. Při své činnosti se řídí zejména vyhláškou MŠMT č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v aktuálním znění.  Ve třídách základní školy vzdělává žáky podle ŠVP „Škola pro život“ vytvořeného podle RVP ZV a formou individuální integrace žáky podle ŠVP pro ZŠS „Krok za krokem“.

 
 
 
 

Vybavení školy po stránce prostorové je plně vyhovující pro výchovu a vzdělávání dětí s lehkým až středně těžkým mentálním postižením. Rovněž po stránce hygienické je hlavní budova školy díky rekonstrukci v roce 2000 vyhovující. V posledních letech škola získala z prostředků ESF finance na modernizaci výuky žáků prostřednictvím realizovaných projektů školy.  Z těchto projektů byly nově vybaveny dvě multimediální učebny s interaktivními tabulemi a počítačová učebna. Při vzdělávání všech žáků jsou využívány i další specializované učebny – cvičná kuchyňka, dřevo a kovo dílna, šicí a keramická dílna, tělocvična, posilovna, místnost pro stolní tenis, školní hřiště, školní zahrada a učebny pro výuku naukových předmětů.

 
 

Dnes tuto školu navštěvuje asi 50 žáků. Dětem se věnují speciální pedagogové, a to nejen v době vyučování, ale i po jeho skončení v zájmových kroužcích. O práci v kroužcích mají děti zájem, odpovídají tomu i výsledky při prezentaci školy, zejména ve výtvarné, pracovní i sportovní oblasti, kde žáci dosahují výborných úspěchů. Pedagogové u žáků rozvíjí pracovní dovednosti, motorické a tvořivé schopnosti, podněcují pozitivní vztah k práci. Učí je pracovat samostatně i v týmu, vedou je k profesní orientaci podle svých schopností a zájmů tak, aby se dobře integrovali do společnosti. Všichni mají možnost stravovat se ve vlastní školní jídelně, která je moderně vybavená a kde se vaří velmi chutně s dodržením požadavků moderní a zdravé výživy.


 
 
 
 
 
 

Škola na Havlíčkově nábřeží - ZŠ při zdravotnickém zařízení vzdělává žáky hospitalizované v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně podle ŠVP „S naší pomocí proti nemoci“, pro základní školu, vytvořeného podle RVP pro ZV způsobem, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem.  Při své činnosti se řídí vyhláškami MŠMT č. 256/ 2012 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky a č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Výuka hospitalizovaných žáků probíhá u lůžka a na individuálním žákovském pracovišti, řídí se aktuálním zdravotním stavem dětí. Na dětském oddělení zlínské nemocnice působí 2 učitelky. Věnují se dětem po celou dobu léčebného pobytu v nemocnici. Podporují svým působením léčebný a ozdravný proces a poskytují dětem výchovu a vzdělání v rozsahu kmenové školy. 
 
 
 
 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky