Zakladni skola Zlin, Mostni

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

 
 


Stručná charakteristika školy

 
 
 
 

Základní škola Zlín, Mostní zahrnuje třídy základní školy vzdělávající žáky se speciálními vzdělávacími potřebami podle §16 odst.9, třídu základní školy speciální a základní školu při zdravotnickém zařízení.

 
 
 
 

Škola na Mostní ulici je plně organizovanou základní školou s 1. a 2. stupněm. Vzdělává žáky s lehkým až středně těžkým mentálním postižením způsobem, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem. Při své činnosti se řídí zejména vyhláškou MŠMT č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v aktuálním znění.  Ve třídách základní školy 1. a 2. stupně vzdělává podle ŠVP „Škola pro život“ vytvořeného podle RVP ZV a formou individuální či skupinové integrace ve třídě základní školy speciální žáky podle ŠVP pro ZŠS „Krok za krokem“.

 
 
 
 

Vybavení školy po stránce prostorové je plně vyhovující pro výchovu a vzdělávání dětí s lehkým až středně těžkým mentálním postižením. Rovněž po stránce hygienické je hlavní budova školy díky rekonstrukci v roce 2000 vyhovující. V posledních letech škola získala z prostředků ESF finance na modernizaci výuky žáků prostřednictvím realizovaných projektů školy.  Z těchto projektů byly nově vybaveny dvě multimediální učebny s interaktivními tabulemi a počítačová učebna. Při vzdělávání všech žáků jsou využívány i další specializované učebny – cvičná kuchyňka, dřevo a kovo dílna, šicí a keramická dílna, tělocvična, posilovna, místnost pro stolní tenis, školní hřiště, školní zahrada a učebny pro výuku naukových předmětů.

 
 

Dnes tuto školu navštěvuje asi 50 žáků. Dětem se věnují speciální pedagogové, a to nejen v době vyučování, ale i po jeho skončení v zájmových kroužcích. O práci v kroužcích je velký zájem, odpovídají tomu i výsledky při prezentaci školy, zejména ve výtvarné, pracovní i sportovní oblasti, kde žáci dosahují výborných úspěchů. Pedagogové u žáků rozvíjí pracovní dovednosti, motorické a tvořivé schopnosti, podněcují pozitivní vztah k práci. Učí je pracovat samostatně i v týmu, vedou je k profesní orientaci podle svých schopností a zájmů tak, aby se dobře integrovali do společnosti. Všichni mají možnost stravovat se ve vlastní školní jídelně, která je nově zrekonstruovaná a moderně vybavená a kde se vaří velmi chutně s dodržením požadavků moderní a zdravé výživy.


 
 
 
 
 
 

Škola na Havlíčkově nábřeží - ZŠ při zdravotnickém zařízení vzdělává žáky hospitalizované v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně podle ŠVP „S naší pomocí proti nemoci“, pro základní školu, vytvořeného podle RVP pro ZV způsobem, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem.  Při své činnosti se řídí vyhláškami MŠMT č. 256/ 2012 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky a č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Výuka hospitalizovaných žáků probíhá u lůžka a na individuálním žákovském pracovišti, řídí se aktuálním zdravotním stavem dětí. Na dětském oddělení zlínské nemocnice působí 2 učitelky. Věnují se dětem po celou dobu léčebného pobytu v nemocnici. Podporují svým působením léčebný a ozdravný proces a poskytují dětem výchovu a vzdělání v rozsahu kmenové školy. 
 
 
 
 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky