Škola - Zakladni skola Zlin, Mostni

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Škola

 


Stručná charakteristika školy

 
 
 
 
 

Základní škola Zlín, Mostní zahrnuje třídy základní školy vzdělávající žáky se speciálními vzdělávacími potřebami podle §16 odst.9, třídu základní školy speciální a základní školu při zdravotnickém zařízení.

 
 

Škola na Mostní ulici je základní školou s 1. a 2. stupněm. Vzdělává žáky s lehkým až středně těžkým mentálním postižením, kombinovanými vadami, autismem, způsobem jehož obsah, formy a metody odpovídají vzdělávacím potřebám a možnostem žáků. Při své činnosti se řídí zejména vyhláškou MŠMT č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v aktuálním znění.  Ve třídách základní školy vzdělává žáky podle ŠVP „Škola pro život“ vytvořeného podle RVP ZV a formou skupinové integrace ve třídě základní školy speciální žáky podle ŠVP pro ZŠS „Krok za krokem“.

Vybavení školy po stránce prostorové je plně  vyhovující pro výchovu a vzdělávání dětí s lehkým až   středně  těžkým mentálním postižením. Rovněž po stránce hygienické je hlavní budova školy i zrekonstruovaná školní jídelna s moderně vybavenou školní kuchyní vyhovující.  Prostřednictvím projektů školy byly vybaveny dvě multimediální učebny s interaktivními tabulemi a počítačová učebna. Při vzdělávání všech žáků jsou využívány i další specializované učebny
cvičná kuchyňka, dřevo a kovodílna, šicí a keramická dílna, tělocvična, posilovna, školní hřiště, školní zahrada a učebny pro výuku naukových předmětů.

Dnes školu navštěvuje asi 50 žáků. Dětem se věnují speciální pedagogové a asistenti pedagoga, a to nejen v době vyučování, ale i po jeho skončení v zájmových kroužcích a školní družině. O práci v kroužcích mají děti zájem, odpovídají tomu i výsledky při prezentaci školy, zejména ve výtvarné, pracovní i sportovní oblasti. Pedagogové u žáků rozvíjí pracovní dovednosti, motorické a tvořivé schopnosti, podněcují pozitivní vztah k práci. Učí je pracovat samostatně i v týmu, vedou je k profesní orientaci podle svých schopností a zájmů tak, aby se dobře integrovali do společnosti. Všichni mají možnost stravovat se ve vlastní školní jídelně,  kde se vaří velmi chutně s dodržením požadavků moderní a zdravé výživy.


 
 

Škola na Havlíčkově nábřeží - ZŠ při zdravotnickém zařízení vzdělává žáky hospitalizované v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně podle ŠVP „S naší pomocí proti nemoci“, pro základní školu, vytvořeného podle RVP pro ZV způsobem, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem.  Při své činnosti se řídí vyhláškami MŠMT č. 256/ 2012 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky a č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Výuka hospitalizovaných žáků probíhá u lůžka a na individuálním žákovském pracovišti, řídí se aktuálním zdravotním stavem dětí.  Na dětském oddělení zlínské nemocnice v současnosti působí 1 učitelka. Věnuje se dětem po celou dobu léčebného pobytu v nemocnici. Podporuje svým působením léčebný a ozdravný proces a poskytuje dětem výchovu a vzdělání v rozsahu kmenové školy.
 
 
 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky